Phoneman

Phoneman jest modułowym systemem stanowiącym kompleksowe narzędzie do zarządzania telefonią komórkową, stacjonarną oraz urządzeniami.

Charakteryzują go, m.in.: intuicyjny i przyjazny interfejs, w którym zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań umożliwiających łatwe wprowadzanie danych oraz szybki dostęp do wybranych informacji. Możliwość pracy na wielu widokach, dająca jednoczesny dostęp do wielu modułów oraz opcji dodawania, podglądania i edytowania danych. Wykonywanie operacji grupowych, które usprawnia i przyspiesza pracę, zwłaszcza w przypadku modyfikacji danych. Szerokie możliwości konfiguracyjne oraz tworzenie profili umożliwiające dostosowanie zawartości widoków oraz sposobu wyświetlania informacji do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika systemu a automatyczna kontrola statusów eliminuje błędy ludzkie podczas wprowadzania newralgicznych danych.

Standardowy system składa się z modułów podstawowych. Może być rozszerzony o moduły dodatkowe, moduły WWW i mobile.

MODUŁY PODSTAWOWE

Moduł Numery telefonów (SIM)

To podstawowy moduł systemu Phoneman, który w postaci szczegółowej kartoteki numerów telefonów, stanowi narzędzie umożliwiające pełną ewidencję i podgląd danych oraz kontrolę numerów telefonów przy użyciu dostępnych narzędzi analitycznych. Nadrzędnym zadaniem modułu jest powiązanie w jednym miejscu wszystkich danych szczegółowych związanych z numerami telefonów, np. historii użytkowania numeru, przypisanych do numeru aparatach, rozmowach (billingi), , przekroczonych limitach, kosztach wygenerowanych na numerze itd.

Moduł Użytkownicy

To szczegółowa kartoteka użytkowników, która stanowi narzędzie umożliwiające ewidencję i podgląd informacji oraz kontrolę użytkownika. Podstawowym zadaniem modułu jest ewidencja danych dotyczących pracowników oraz powiązanie w jednym miejscu wszystkich danych związanych z pracownikami, m.in.: historii używanych numerów telefonów, historii posiadanych urządzeń, rozmowach (billingach), przynależności do struktury organizacyjnej, wygenerowanych kosztach itd.

Moduł Urządzenia

Moduł umożliwia prowadzenie kartoteki urządzeń, m.in. aparatów telefonicznych,  modemów, tabletów itp., wraz z pełną historią ich użytkowania przez użytkownika czy struktury organizacyjne firmy. Uzupełnieniem modułu są analizy umożliwiające weryfikację kosztów urządzeń oraz ich aktualnego stanu. Moduł umożliwia drukowanie protokołów przekazania sprzętu, obiegówki oraz powiadomienie użytkownika, np. poprzez e-mail, o konieczności rozliczenia się z przydzielonego urządzenia.

Moduł Koszty

Moduł stanowi rozbudowane narzędzie, które umożliwia wprowadzanie kosztów użytkowania numerów telefonicznych, skonfigurowanie typów i rodzajów kosztów występujących w analizie telefonów, oraz raportowanie tych kosztów w kilku płaszczyznach analitycznych; telefony, użytkownicy, MPK-i. Wersja standardowa systemu pozwala na przygotowywanie dekretów księgowych. Większość kosztów, w tym faktury zbiorcze (billingi) mogą być importowane. Podczas importu faktur billingowych, koszty przypisywane są do numerów, pracowników, MPK, rodzajów kosztów i kont księgowych.

Moduł Limity

Moduł, dzięki rozbudowanym narzędziom, w tym lupie finansowej oraz raportom (w tym tabele przestawne, raporty graficzne oraz ponad 100 raportów standardowych) umożliwiają kontrolę kosztów na kilku płaszczyznach, w tym numer telefonu, MPK oraz użytkownik. Uzupełnieniem jest możliwość wykonania dekretu do faktur kosztowych, określenie sugerowanego abonamentu dla numeru itp. Moduł jest bezpośrednio powiązany z modułem Limity.

Moduł Analizy

Moduł, dzięki rozbudowanym narzędziom, w tym lupie finansowej oraz raportom (w tym tabele przestawne, raporty graficzne oraz ponad 100 raportów standardowych) umożliwiają kontrolę kosztów na kilku płaszczyznach, w tym numer telefonu, MPK oraz użytkownik. Uzupełnieniem jest możliwość wykonania dekretu do faktur kosztowych, określenie sugerowanego abonamentu dla numeru itp. Moduł jest bezpośrednio powiązany z modułem Limity.

Moduł Importy

Moduł importy umożliwia zasilanie systemu danymi z plików dostarczanych przez operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wewnętrznych central telefonicznych, na podstawie których tworzone są rozliczenia oraz obciążenia pracowników. Uzupełnieniem modułu jest grupa importów uniwersalnych umożliwiających aktualizację danych o, m.in.: listę pracowników, przynależność do struktury organizacyjnej, nieobecności, listę urządzeń itp.

Moduł Program Wymiany Aparatów (PWA)

Moduł, dzięki któremu operator ma możliwość kontrolowania dat wymiany aparatów w programie wymiany aparatów, rozumianym jako umowa między operatorem telekomunikacyjnym a kupującym, w którym kupujący otrzymuje aparat telefoniczny po preferencyjnej cenie, a w zamian za to zobowiązuje się do korzystania i opłacania usługi telefonicznej przez określony czas (np. 24 miesiące).

Moduł ADO

Moduł Administracja Danymi Osobowymi stworzony został w celu spełnienia wymagań rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, w szczególności § 7 ww. rozporządzenia.

Moduł Uprawnienia

Rozbudowany moduł uprawnień umożliwia precyzyjne przypisanie praw Operatorom systemu (podgląd, dodawanie, usuwanie, edytowanie) do wybranych elementów tematycznych (np. numery telefoniczne, aparaty itp.) oraz do zasobów (np. pracownicy i numery w regionach). Uprawnienia podzielone zostały na „statyczne”, które określają maksymalny zakres dostępu do danych oraz „dynamiczne”, dzięki którym Operator, w ramach przydzielonych mu uprawnień, może w dowolnej chwili zmieniać ich zakres (np. tylko do jednego Regionu).